Search on This Blog

KLAKU SUR DESEGNO POR GRANDIGI ĜIN

Friday, December 26, 2008

LA NOMO DE ROZOObserv: [Prononcoj] Inter grampoj estas prononcoj de hebreaj kaj grekaj vortoj. laŭ Esperanto sono

Ĉiuj kiuj sentas en kelkaj grado influo de spiritoj estas mediumo. (La libro de Mediumo ĉap. 14:159)


En la biblio ili uzis vorton VIDULO-n, en hebrea [roee], en la 1a Kroniko 9:22 kaj 29:29, Samuelo estas vokita vidulon [roee] kaj profeto [Navii] en 2a Kroniko 35:18.
En tiu epoko ne ekzistis vorto mediumo, tiu vorto estis kreaĵo de Allan Kardec. Hebrea vorto [Navii] profeto, en pluralo estas [Naviim].

La vorto Vidulo ankaŭ signifas [Ŝozee], Vidulo, estis ulo kiu estis Konsultata kiam oni volis paroli kun spiritoj. Dirmaniero Profeto alvenis el Angla-Eŭropajn lingvojn, de greka lingvo [profetis]; en la hebrea lingvo ĝi havas vastan signifon: Prelegantulo, Anonculo. Kelka maniero, profeto kaj vidulo estas ĉiam uzita unu apud alian en la plejmulte da profetaj tekstoj.

Aliaj bibliaj roluloj ankaŭ estas nomitaj viduloj, kiel sacerdoto Sadok kiu estas nomita vidulo [roee] por reĝo Davido, en Samuelo 15:27.

Ne ekzistas diferenco inter pasinta Dio kaj nuna Dio, Dio estas la sama hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ, same okazas kun superaj spiritoj, tio kiu ni vokis Vidulon, hodiaŭ estas mediumo, la profetaĵo anoncis alvenon de profetuloj, plibone de MEDIUMECO kaj mediumoj, kiel estas em Joel 28:2 " Post tio Mi elverŝos Mian spiriton sur ĉiun karnon; viaj filoj kaj viaj filinoj profetos, viaj maljunuloj havos sonĝojn, viaj junuloj havos viziojn. 29 Eĉ sur la sklavojn kaj sur la sklavinojn Mi en tiu tempo elverŝos Mian spiriton. " Konkludo , se vi ŝanĝu nomon de rozo ĝi ŝanĝos neniom !

Verko de Brigitte Monfort

Thursday, December 25, 2008

VERDA SUNOVERDA SUNO

Templo de karitato,
Lumo de kompreno,
Arbo kies frutoj,
Mortas nia verbsato.

Viaj harmonia sonoj,
Vibras en nia animo,
Vi estas la plej bela vesto
Por niaj pensoj.

Verda stelo, forta suno,
Lumigu niajn nebulozajn verbojn,
Fandu nian malkomprenon,
Plenumo nin de Espero.

Poemo de Ulysses Baldez

Sunday, December 21, 2008

ORA OPORTUNECO, THE GOLD OPPORTUNITUYORA OPORTUNECO.
Feliĉa Kristnasko! Feliĉa Kristnasko por tiuj kiuj pensas ke Avo Frosto estas datreventulo. Feliĉa Kristinasko por tiuj kiuj havos multege manĝaĵojn kaj drinkaĵojn. Bedaŭrinde estas uloj kiuj havos nenion manĝaĵojn aŭ trinkajon. Ĉu vi helpis iun ĉi Kristnasko ? Ne! Ne estas via prirespondo ĉu ? Se vi havos portunecon helpi iun kaj vi lasis portunecon, vi lasis pli ol vi povas imagi. Ni ne estas ĉi tie en ferio, ni estas ĉi tie pro nia kreskado; En nia mondo ni estas lernantoj kaj lernistoj, ni estas lernantoj por kelkuloj kaj lernistoj por aliuloj; same, ni estas helpantoj aŭ bezonhelpantoj. Do danku Dion se vi estas helpulo, ne lasu oportunecon helpi iun, ne plendprotestu, ne diru ke neniun helpis vin, ĵus helpu kaj danku tiun oran oportunecon por sin kreski, Kristnasko epoko estas bona por tio. Movu viajn manojn kaj haltu via lango. Feliĉa kristnasko.


THE GOLD OPPORTUNITY

Christmas ! Happy Christmas to whom that think is the Santa Claus’ birthday. Happy Christmas to everybody that will have a lot of meals and drinks. Unfortunately exist people that won’t have even some meals. Did you helped someone this Christmas ? No ! It isn’t your responsibility ? If you had opportunity to help someone and lost this opportunity, you lost more than you can imagine. We are not here in holidays, we’re here to increase ourselves; In this world we’re learners and teaches, we’re learners for some people and teachers fot others, in the same way, we‘re helpless or helpers; So thanks God if you are the helper, do not loose opportunity to help someone, do not claim, do not tell that nobody helped you, just help and thanks this gold oportunity to increase yourself, Christmas time is good for that, move your armas and stop your tongue. Happy Christmas !

Wednesday, December 17, 2008

MEDIUMECO / MEDIUMSHIPĈiuj portas mediumajn fakultojn, unuj estas viglaj mediumoj, ĉe kiuj la mediumeco aperas sen averto, aliaj estas la ordinaraj mediumoj, kies kapablon Charles Richet nomis la sesa senso. Jen la vibra zono, laŭ kiu, elirinte el la materiaj sensoj, ni eniras en la supernormalajn fenomenojn. Ĝia edukado, tiel, kiel tiu de inteligenteco kaj memoro, okazadas per la ekzerco de la kono pri ĝiaj funkcioj, per profundaj pripensoj, per la medito kaj per la preĝo. Kiam ĝi ne spontane prezentiĝas, laŭ spiritismo, ĉiuj povas praktiki la internan sinkoncentradon tiel, ke profundiginte nian penson en nian kernon, ni ekkaptas la parafizikajn vibrojn kaj malrapide ni pliampleksigas la kampon de perceptoj, ĝis kiam la fenomeno intensiĝos, plivigliĝos. Per la ekzerco, oni edukas la mediumecon, kaj al ĝi ni plivastigas la eblojn. Oni disponas apartan teknikon, laŭ la spiritisma mediumeco, kiu postulas de ni la internan plibonigan reformon, la alprenon de la postulatoj de Jesuo, por ke ni plibone harmoniu kun la noblaj spiritoj.
Mediumeco estas kapablo, talento de mediumo. Laŭ kelkaj religioj kaj religiaj pensoj, kaj spiritualismaj grupoj (kiel Teozofio, ekzemple), mediumeco estas kapablo komunikigi inter homoj kaj ne-fizikaj estaĵoj, ĉefe spiritoj. Laŭ spiritismo, la mediumeco apartenas al la organismo; ĝi estas sendependa de la moralaj kvalitoj de la mediumo, kaj oni ĝin trovas elvolviĝintan en la plej malindaj same kiel en la plej indaj. Por tiuj, kiuj kredas je ĝi, per la mediuma fenomeno oni povas havi la pruvon de la senmorteco de la animo. Do, la mediumeco esence celas pruvi, ke la morto de tiuj elirintaj de sur la Tero ne estis la fino.

Mediumship
A definition of Mediumship is contact and communication with Spirit, through various methods, including; intuitive, physical and trance. The object to communicating with Spirit is to bring understanding that we continue existing after death, even if our bodies die; and to enable Spirit to let us know their feelings and to give messages to us. We also ask as Spirit comes through that 'prove' who they say they are. Some Mediums will get names, relationship connections, addresses etc.
No Medium can guarantee that contact will be made with the Spirit you are trying to reach. Spirit are independent beings and do not just come on demand. Usually, if you have been thinking hard about a person in Spirit, or if you get a feeling of that person around you, then often they will try for contact this way. Sometimes the Spirits who contact you are not friends or relatives you have known in this life time. We all have people who are in Spirit who are friends who wish to help us. There are also relatives you may never have known, a Grand parent or Great Grand parent, or even a sibling who passed away at birth, or before you were born.
There are the different ways that we can contact Spirit:
Intuitive Mediumship : When the Medium can sense the person is with them, and gives messages through clairvoyance (seeing), and clairaudience (hearing), and clairsentience (feeling). This is the most common way of Mediumship.

Sunday, December 14, 2008

LIBRO. LIVRO. BOOK. LIVRE.THE BOOK Here is ! The light of love that came back, Since wild idian village changed to Granite leaves from mysterious India And the winners from Egypt until Prosperous property of the Carthage and Rome ! The revelation vase that has the sublime smell. From think it rised wonderful and blessed. Book is the heart of endless time, Where immortal idea renews itself and appears. Trusted friend of the virtue and the history. Guide of the generations in the transitory life. Book is inspiration that runs the destiny; With Hemes and Moses, with Zoroastro And Buddha, It thinks, corrects, teaches, and it shines with Jesus in the holy writting.


O LIVRO Ei-lo ! Facho de amor que, redivivo, assoma Desde a taba feroz em folhas de granito, Da Índia misteriosa e dos louros de Egito Ao fausto senhoril de Cártago e de Roma ! Vaso revelador retendo o excelso aroma Do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito, O livro é o coração do tempo no infinito, Em que a idéia imortal se renova e retoma. Companheiro fiel da virtude e da história Guia das gerações na vida transitória, É o nume apostolar que governa o destino. Com Herme e Moisés, com Zoroastro e Buda, Pensa, corrige, ensina Experimenta, estuda, E brilha com Jesus no evangelho divino.
LA LIBROJen ! Ama helego, kiu revivinta ekaperas,
Ekde sovaĝa indiĝenvilaĝo ŝanĝinta
Je granitaj folioj el mistera Hindujo
Kaj de venkuloj el Egiptujo ĝis prospera
Propaĵo de Kartago kaj Romo !

Revelacio poto, enhavante subliman odoron,


El penso stariĝas mirinda kaj benita,
Libro estas koro de senfina tempo,
Kie nemortema ideo renoviĝas kaj reprenas.

Fida kunulo de virto kaj de historio,
Gvido de generacioj en la nedaŭra vivo,
Libro estas edifanta kiu regas destino. Kun Hermo kaj Moseo, kun zoroastro kaj


Budho, pensas, korektas, provas, studas
Kaj brilas kun Jesuo en dia Evangelio.

Olavo Bilac: From Rio de Janeiro, Brazil, he was born in December 16th 1918. at his time he was known as prince of the poets. Translation to English by Ulysses Baldez (Psychography of Chico Xavier)

Olavo Bilac: Natural do Rio de janeiro, Brasil, ele nasceu en 16 de dezembro de 1918. Na sua época era conhecido como o principe dos poétas. Traduzido para inglês e Esperanto por Ulysses Baldez (Psicografia de Chico Xavier)

Olavo Bilac: Natura de rio de Ĵanejro, Brazilo, li naskis en decembro 16an 1918. En sia epoko li estis konata kiel princo el poetoj. (Pskografio de Chico Xavier)JUGXI NOT JUGXI !JUDGE OR NOT JUDGE, THAT IS THE PROBLEM

Many people want to seem saint, and they don't hesitate to false the Jesus's words. They think that Jesus asked us to not judge; that's impossible, we are judging all the time, we judge the natures phenomenons, men's acts. A fast reading on the Jesus gospel (Matthew 7:1-2) " Do not judge, or you will be judged. For the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you". (see also the gospel According to the Spiritism 10:11 )
From these words comes thinking that we can't judge, but that is a misunderstand, in truth Jesus asked us to judge as we would like to be judged. If Jesus wanted us do not judge He simply would said: "Do not judge !" Jesus Himself judge, and He said: "I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. " ( John 14:12)
"I judge only as I hear, and my judgment is just." (John 5:30 )
Said Jesus: "Each tree is recognized by its own fruit. ( Luke 6:44 )
"...the miracles I do in my Father's name speak for me. " ( John 10:25 ) For those who didn't understand, Jesus said: " Judge me by my work. "
The best proof that Jesus didn't condemn the judge is in Luke 7:43, He said: " you have judge correctly!" Here was the opportunity to condemn the judge, Jesus didn't condemn it, on the contrary. I recomend you to read the whole text.

JULGAR OU NÃO JULGAR EIS A QUESTÃO

Muitas pessoas querem parecer santas, e para isso não hezitam em falsificar as palavras de Jesus. Elas pensam que Jesus nos pediu para não julgar; isso é impossível, estamos julgando o tempo todo, julgamos os fenômenos da natureza, os atos dos homens. Uma leitura rápida no evangélho de Jesus ( Mateus 7:1-2 ) "..não julgues, para que não sejas julgado. Com a mesma medida que julgares, serás julgado. " ( veja também essa passagem no Evangélho Segundo o Espiritísmo 10:11 ) Dessas palavras vem a idéia de que não devamos julgar, entretanto isso é um equívoco, na verdade Jesus nos pediu para julgar como nós mesmos gostaríamos de sermos julgados. Se Jesus quizesse que não julgassemos Ele simplesmente teria dito: "Não julgue!" .
O próprio Jesus julgava, disse Ele: "Todo aquele que crer em mim fará as coisas que faço. " ( João 14:12 )

"Eu julgo conforme ouço, e o meu julgamento é justo. " ( João 5:30 )

"Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. " ( Lucas 6:44 )

" As obras que faço em nome do meu Pai falam por mim. " ( João 10:25 ) Para aquele que não entenderam, Jesus disse: "julguem-me pelas minhas obras."

A maior prova que Jesus não condenava o julgamento está em Lucas 7:43, disse Ele: "Julgaste bem !" Eis a oportunidade de condenar o julgamento, mas Ele não o fez, ao contrário. Eu recomendo, leia o texto completo.


JUĜI AŬ NE JUĜI, JEN LA PROBLEMO

Pluraj personoj volas ŝajni sanktaj, kaj ili ne hezitas
falsigi vortojn de Jesuo, pro sin sanktsimili. Ili pensas ke Jesuo
rekomendis nin ne juĝi; tio estas ne ebla, ni senhalti juĝas. Ni juĝas
naturajn fenomenojn, ni juĝas aliulojn agadojn. Rapida legado sur
evangelio de Jesuo ( Mateo 7:1-2 ) "Ne juĝu, por ke vi ne estu juĝitaj.
Ĉar per kia juĝo vi juĝos, per tia vi estos juĝitaj; kaj per kia mezuro
vi mezuros, per tia oni mezuros al vi." ( vidu ankaŭ en Evangelio laŭ
Spiritismo 10:11) . De tiuj vortoj elvenas penson ke ni ne devas juĝi,
sed estas miskompreno, vere Jesuo petis nin por juĝi kile ni mem ŝatus
esti juĝitaj. Se jesuo volus ke ni ne juĝus Li simple diris: "Ne juĝu!"
. Propra Jesuo juĝis, kaj Li diris: "Tiu kiu kredas je mi ankaŭ faros
kion mi faras. " (Johano 14:12 )

"Mi juĝas laŭ mi aŭdas kaj mia juĝo estas justa " ( 5:30 ). "Ĉiuj arboj estas konata per sia frukto. " ( Luko 6:44 )
"Laboroj kiuj mi faras en nomo de mia Patro parolas por mim ." ( Johano
10:25 ) Por tiuj ke ne komprenis, Jesuo diris : Juĝu min per miaj
laboroj. " La plej granda provo ke Jesuo ne kondamnas juĝon estas en
Luko 7:43, Li diris:
"Vi bone juĝis!" Jes oportuneco por kondamni juĝon sed Jesuo ne kondamnis ĝin, male. Mi rekomendas vin, legu ĉiom tekston.

Saturday, December 13, 2008

Is Spiritismo religion ? Cxu Spiritismo estas religio ?Some people go against the main materpieces of Spirit Doctrine (S.D.) and say that Spiritismo is religion. If we suppose that these people are not puppets of the darkness spirits, they should be stupid, and don't know the difference between the words "TO BE" and "CONTAIN". The higher spirits say that S.D. is based on tripod science, philosophy and religion. The S.D. contain the religion, but it isn't religion. I use to say the following metaphor to better explain the difference between TO BE and CONTAIN : The baby food is made of three ingredients; milk, flour, and sugar, and it has its proper name, we can't call it by one of its ingredients. On the same way the S.D. has three ingredients, (mentioned above). To call S.D. of religion is like call baby food by one of its ingredients name. But you, who read this article do not need to believe me, believe in masterpieces of the S.D. In the book " Évangile d'accord Spiritisme " 28:51 2nd paragraph is written: " The Spiritism is an opinion, a believe; if it were as a religion..." Observe the verbal time ! Compare the phrase with that one: If I were rich, I'd live in Paris. From that we conclude that the author od the phrase is not rich. In the book of Spirits, on the question number 148, last paragraph is written: "The Spiritism is the power assistant of the religion..." If we reason using another phrase like: Peter is the best assistant of Edward. We conclude that they are differents people, Peter is not Edward. The same accur with question number 148. Spiritism is not religion. In the book of Mediums, 24th section says: "The Spiritism support itself on the bases of religion..." The higher Spirits were clear, for sure you will find on the spirit field people who has radio program, and sell a lot od books, that declare that Spiritism is a religion. The S.D. give us the antidote for these snakes: Accept nothing without pass through the judgment reason. Do not let yourself deceive because the guy is famous, sold a lot of books or has radio program, you also must ask yourself: Why that radio is remiss ? Think about that known phrase of spirit field: " Better reject nine truths than accept one lie.

Algumas pessoas vão contra as obras básicas da Doutrina Espírita (D.E.) e dizem que Espiritísmo é religião; se supormos que estas pessoas não são marionetes nas mãos dos espíritos trevosos, elas devem ser muito tolas, e não sabem diferenciar as palavras SER e CONTER. Os espíritos superiores dizem que a D.E. está baseada no tripé ciência, filosofia e religião. A D.E. contem a religião, Ela não é religião. Eu gostumo usar a seguinte matáfora para melhor explicar a diferençã entre SER e CONTER. A papinha de bebê é feita de três ingredientes: farinha, leite, e açucar. essa mistura tem nome próprio, da mesma forma a D.E. é formada de três ingredientes: ciência, filosofia e religião, e os espíritos superiores a chamaram de DOUTRINA ESPÍRITA (D.E.), chamar a D.E. de religião é como chamar a papinha por um de seus ingredientes, é diminuir a D.E. Entretanto você que lê este artigo não precisa acreditar em mim, acredite nas obras básicas da D.E. No Livro O Evangélio Segundo o Espiritísmo 28:51 2º parágrafo está escrito: "O Espiritísmo é uma opinião, um credo; fosse religião..." Chamo sua atenção para o tempo verbal FOSSE , (mas não é). Veja esta frase: Se eu fosse rico viveria em Paris. Disso se conclui que o autor da frase não é rico. No livro dos Espíritos, na pergunta 148, último parágrafo: " O Espiritísmo é o mais poderoso auxiliar da religão...." Raciocinemos ! Se Pedro é o mais poderoso auxiliar do Eduardo, concluimos que são pessoas distintas, Pedro não é Eduardo ou vice-versa. O mesmo raciocínio se aplica a pergunta nº 148. No Livro dos Médiuns 24 parte diz: "O Espiritísmo se apóia sobre as bases fundamentais da religião..." Os Espítios superiores foram bem claros. Naturalmente você irá encontrar entre os detratores do Espiritísmo pessoas famosas no meio espírita, pessoas que têm programas no rádio e vendem muitos livros e afirmam que a D.E. é religião, a própria D.E. nos dá o antídoto para estas cobras: Não aceite nada sem passar pelo crivo da razão. Não se deixe enganar só parque fulano é famoso, vende muitos livros ou tem programa no rádio, aqui cabe uma pergunta: Porque essa pseudo rádio espírita se omiti ? Pense naquela conhecida frase do meio espírita: "Melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. "


Kelkajn personoj iras kontraŭ bazajn verkojn de Spirita doktrino (S.D.) kaj diras ke spiritismo estas religio, se ni suposas ke ili ne estas marionetoj de malhelaj spiritoj, ili devas esti stultaj kaj ne scias deferencigi vortojn ESTI kaj ENTENI. Superaj Spiritoj diris ke S.D. estas bazita sur tripiedo scienco, filozofio, kaj religio, ĝi ne estas religio. Mi kutimas uzas sekvan metaforon nur por plibone klarigi diferenco inter ESTI kaj ENTENI. Kaĉo estas farita de tri ingrediencoj: faruno, lakto kaj sukero, kaj ĝi nomiĝas kaĉo. Same; S.D. estas baze formita de tri ingrediencoj: scienco, filozofio kaj religio, kaj superaj Spiritoj nomiĝas ĝin Spirita doktrino (S.D.) Voki S.D. de religio estas kiel vok Kaĉo de unu el gxiaj ingradiencoj . Tamen vi kiu legas ĉi tiun artikolon ne bezonas kredi je mi, kredu je bazaj verkoj de S.D. En la libro Evangelio laŭ Spiritismo 28:51 2a paragrafo estas skribita: " Spiritismo estas opinio, kredo; estus religio..." mi vokas vian atenton por verba tempo ESTUS . ne estas ! vidu tiun frazon: Se mi estus riĉa mi vivus en Parizo. do ni konkludas ke kiu diris tiun frazon ne estas riĉa. En la libro de Spiritoj, demando 148, lasta paragrafo diras: "Spiritismo estas la plej pova helpanto de religio..." Rezonu nin! Se Pedro estas la plej pova helpanto de Eduardo, do ni povas konkludi ke ili estas du malsamaj personoj, Pedro ne estas Eduardo. Same oni povas apliki sur deklaro de 148a demando, do spiritismo ne estas religio. En la libro de mediumo 24a parto diras: "Spiritismo apoĝigas sur religiaj baszoj..." Superaj Spiritoj estis tre klaraj, Klaro ke vi trovos inter misfamigulojn de S.D. famaj personoj el spirita medio, personoj kiuj vendas multajn librojn kaj havas programojn en spirita radio, kaj tiuj personoj asertas ke S.D. estas religio. Tamen S.D. donas al ni kontraŭvenenon pro pritekti nin de tiuj serpentoj: Akcepti nenion sen submeti ĝin al racia juĝo. Ne sintropu nur ĉar ulo estas fama, vendas librojn aŭ havas programon ĉe radio, Ho ve ! Vi devas demandiĝi kial tiu radio sin preterlasas ? Pensu pri tre konata frazo el spirita medio: Plibone forĵeti 9 verojn ol akcepti 1 mensogan.

PERSECUTION / OBSEDOIn a few religion and beliefs they ignore teaches of a maestro Jesus and says that somebody is with a devil. We spiritists know that we are sons of God, and nobody will lose himself. The Spiritism studied the obsession. There were three chief levels of an obsession: simple, fascinated, and Overcome. In the simple obsession, one normally knows that we are influenced for foreign pensoj. (inspired by bad spirits). I talk about people which in a few degree believes in a spirit-group, because which does not believe is in a worse situation, becomes similar to somone which does not believe in a viruses, don’t believe does not un-permit that somebody should be ill or dies
Fascinated is a more intentional, is illusion produced for spirit or spirits to somebody; in that event person does not know that stupid-things he says or does is on account of an obsess-tending spirit.
In Overcome the "victim " (nobody is victim ĉa he himself attracts an un-wise spirit on account of self's bad activities and bad thoughts) does absurd matters, in that degree of obsession, the obsesser can be dangerous for himself and others persons, he/she can wound or kill somebody. Is normal one to watch murders on at a tv-news saying: "... I don’t know how and why I did that…." with a catch of our thoughts spirits comes closer, and often rules our activities, according to our thoughts, can be good or bad spirits. So you a dear reader, must be asking yourself how can I protected myself ? Is several causes on account of obsessions, can be on account of bad thoughts, activities, can be somone which we wounded in last lives, which did not pardon us. With good activities, thoughts, charities and prayer, we can protect ourselves from almost everything, doing that we attracts good spirits... unfortunately we is un-perfect and un-capable to conserve high levellal thoughts for a lot of a time. Nevertheless superior spirits allowed important advices: " The bad spirits go to only to there, where they find some kind of possibility to satisfy their maliciousness; in order to remove them, suffices to request, even not to order; we musts drive away from us that, what attracts them.
The bad spirits smells the wounds of the soul, equally how the flies smell the wounds of a physical body; equally how you clean a body in order to avoid the parasite-group, thus should wash from its un-clean-things the soul in order to avoid bad spirits (the gospel according to a spiritualism 28: 16 Antidote also can be the love, when we learn to love un-interestingly, has nothing space for wars, disputes and obsess-spirits, only big love cans unite obsess-spirits and obsessers, and finish both suffers. Therefore a love is antidote, it permits to us to be forgiven for our victims, love healings all wounds, as redeemed and renewed we will be free to continue our trip to a big father. God.


En kelkaj religio kaj kredoj ili ignoras instruojn de majstro Jesuo kaj diras ke iu estas kun diablo. Ni spiritistaj scias ke ĉiuj ni estas filoj de Dio, kaj neniu sin perdos. Spirita Doktrino funde studis obsedon, oni havas tri ĉefajn nivelojn de obsedo: Simpla , Fascinita, kaj Subjugigita. En la simpla obsedo, oni normale scias ke ni estas influita por fremdaj pensoj.( inspirita de maliciaj spiritoj). Mi rilatiĝas al personoj kiuj en kelkaj grado kredas je spiritaro,ĉar kiu ne kredas estas en malplibona situacio, similiĝas al iu kiu ne kredas je viruzo, malkreado ne malpermesas ke iu estu malsana aŭ mortas.
Fascinita estas pli intenca, estas iluzio produktita por spirito aŭ spiritoj al iu,; en tiu okazo ulo ne scias ke stultaĵojn li diras aŭ faras estas pro obsedema spirito. En Subjugigo la "viktimulo" ( neniu estas viktimo ĉa li mem altiras malsaĝan spirito pro sia malbona agadoj kaj malbonaj pensoj) faras absurdajn aferojn, en tiu grado de obsedo, la obsedanto povas esti danĝera por si mem kaj aliuloj, li/ŝi povas vundi aŭ mortigi iun. Estas normala oni spekti murdintoj ĉe tv-ĵurnalinformo dirante: "... mi ne scias kion okazis kun mi ! kiel mi povis fari tion..." Per kapto de niaj pensoj spiritoj proksimiĝas ni, kaj ofte regas niajn agadojn, laŭ niaj pensoj, povas esti bonaj aŭ malbonaj spiritoj.
Do vi karulo leganto, devas esti sin demandante kiel mi povas protektiĝi ? Estas pluraj kaŭzoj pro obsedoj, povas esti pro malbonaj pensoj, agadoj, povas esti iu kiu ni vundis en pasintaj vivoj, kiu ne pardonis nin. Per bonaj agadoj, pensoj, karitatoj kaj preĝo, oni povas sin protekti preskaŭ komplete, farante tion ni altiras bonaj spiritoj... bedaŭrinde ni estas malperfektaj kaj malkapablaj konservi altan nivelajn pensojn por multe da tempo. Tamen superaj spiritoj lasis gravajn konsilojn:
"La maliciaj Spiritoj iras nur tien, kie ili trovas ian eblon kontentigi sian malicecon; por forigi ilin, ne sufiĉas peti, eĉ ne ordoni; ni devas forpeli de ni tion, kio altiras ilin. La malbona spiritoj flaras la vundojn de la animo, same kiel la muŝoj flaras la vundojn de fizika korpo; same kiel vi purigas korpon por eviti la parazitaron, tiel lavu de ĝiaj malpuraĵoj la animon por eviti malbonajn spiritojn. "
( La Evangelio Laŭ spiritismo 28:16 )
Kontraŭveneno ankaŭ povas esti la amo, kiam ni lernas ami malinterese, havas nenion spacon por militoj, disputoj kaj obseduloj, nur granda amo povas kunigi obsedulojn kaj obsedantojn, kaj fini ambaŭ suferojn. Tial amo estas kontraŭveneno, ĝi permesas al ni esti pardonita por niaj malŝuldantoj, amo cikatrigas ĉiujn vundojn, tiel elaĉetitaj kaj renovigitaj ni estos liberaj por daŭrigi niajn vojaĝon al grandan Patron. Dio.